Základné údaje:

Prevádzkovateľ obchodu: Lara Design s.r.o. Sídlo spoločnosti: 739 91 Jablunkov Žihla 933 IČO: 24300730 DIČ: CZ24300730 Zapísaná: Mestský Súd v Prahe, oddiel C, vložke č.194526 Bankové spojenie: Fio banka, IBAN účtu: CZ9420100000002101814379, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX Tel. kontakt: Po - Pá 8.00-15.00: +420 773 005 600 E-mail: obchod@koberce1.sk

E-shop: www.koberce1.sk

Obchodné podmienky:

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.koberce1.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník v postavení spotrebiteľa). Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Lara Design s.r.o. vedená na Mestskom Súde v Prahe, oddiel C, vložke č.194526, so sídlom 739 91 Jablunkov Žihla 933. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Výňatky z týchto zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok.

2.Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar, alebo poskytuje služby. Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý je podnikateľom.

Kupujúci – spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Kupujúci - podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Kúpna zmluva - Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza odoslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu. Kúpna zmluva vzniká okamihom potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených občianskym zákonníkom je v zmysle ustanovenia § 1726 Občianskeho zákonníka vylúčené. Predávajúci ďalej v súlade s ustanovením § 1740 ods. 3) Občianskeho zákonníka vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Po dokončení objednávky bude kupujúcemu zaslané e-mailové potvrdenie tejto objednávky. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie obchodných podmienok a reklamačného poriadku predávajúceho vo formáte PDF. Za okamih uzavretia kúpnej zmluvy sa považuje okamih potvrdenie objednávky predávajúcim.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná iba za účelom jej úspešného splnenia, v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Podľa novely zákona č. 235/2004 Zb., O dani z pridanej hodnoty nemožno od 1. 1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúra). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, keď zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

3. Dodanie tovaru

Objednaný tovar doručujeme podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom GLS a Toptrans kurierom. Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 10 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch, alebo ak nie je tovar skladom môže byť dodacia lehota aj dlhšia, o čom bude kupujúci bezodkladne po zistení tejto skutočnosti vyrozumený. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad (faktúru). Pri prevzatí tovaru od GLS/Toptransu si vždy starostlivo skontrolujte neporušenosť prepravného obalu. V prípade, že obal je poškodený uveďte túto informáciu do odovzdávacieho protokolu a to bezodkladne, najneskôr do 48 hodín. Inak na takto poškodený tovar reklamáciu nemožno uplatniť. Tiež nás o tejto skutočnosti informujte. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote. Ak sa tak nestane, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Ceny dopravy sú uvádzané vrátane DPH. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa váhy.

Spôsoby dodania:

GLS (do 2,4 m)

TOPTRANS (od 2,5 m)

Osobny odber:

Sídlo firmy - (ČR) 73991 Jablunkov Žihla 933

4. Platobné podmienky

V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je platná cena totožná alebo nižšia než na písomnej alebo e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za dohodnutú cenu podľa platne uzavretej zmluvy. Ak bude cena menená, zákazník potvrdí, že zmenu berie na vedomie a súhlasí s ňou, a to rovnakým spôsobom, akým bol o tejto zmene upovedomený.

Platobná podmienka - základným spôsobom vykonania platby je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia, prípadne tiež možnosť platby bankovým prevodom na účet. V prípade, že zákazník zvolí platbu vopred, predávajúci počká s odoslaním tovaru až do splnenia povinnosti zákazníka vykonať platbu. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie celej čiastky podľa zmluvy na účet predávajúceho. Možno sa tiež dohodnúť na zálohovej platbe za tovar, a to až do výšky 100% hodnoty objednávky. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený požadovať pred odoslaním tovaru zálohovú platbu v dohodnutej výške. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Zálohová faktúra - daňový doklad". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH resp. ďalších poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný za tovar zaplatiť. Spotrebiteľ má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť sa so skutočnosťou po akú dobu zostáva cena v platnosti a to prostredníctvom e-mailu zaslaným na adresu obchod@koberce1.sk, prípadne telefonicky na tel. +420 773 005 600, od Po do Pia, 8 - 15 hod.

Všetok tovar je dodávaný s faktúrou. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. V prípade stornovania objednávky alebo jej časti zo strany dodávateľa (napr. Tovar je vypredaný) sú peniaze alebo ich príslušná časť obratom zaslané späť na číslo účtu, z ktorého boli prevedené, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Všetky zmeny a zmeny cien na internetovom obchode sú vyhradené. Ponuka tovaru vystaveného na www.koberce1.sk (vrátane akciového tovaru, výpredaje a letákových akcií) platí do vypredania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť, pričom počet akčných kusov je v ponuke vždy uvedený, prípadne po určenú dobu. Cena je platná v čase objednania.

Spôsoby platieb pre kusové koberce:

 • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

 • platba dobierkou

 • platba bankovým prevodom na účet u Fio banky IBAN účtu: CZ9420100000002101814379, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 • platba GoPay

Na základe voľby kupujúceho predávajúci dodá tovar na miesto a spôsobom, ktorý kupujúci určí v objednávke. Kupujúci je povinný si takto dodaný tovar prevziať, v opačnom prípade bude tovar na jeho náklady uskladnený a po dohovore tiež už na jeho náklady znova odoslaný.

Spôsoby platieb pre behúne (ak objednávka obsahuje behúň):

 • platba bankovým prevodom na účet u Fio banky IBAN účtu: CZ9420100000002101814379, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
 • platba GoPay

Vyžadujeme platbu vopred a to z toho dôvodu, že ide o tovar vyrobený na zákazku. Vami objednaný behúň je strihaný podľa Vašej požiadavky a je už ďalej nepredajný. Ďakujeme za pochopenie.

Dĺžku behúňa možné objednať s presnosťou na centimetre. Je nutné pamätať, že sa vzor na behúňa môže líšiť v závislosti od zvolenej šírke. U vzorovaných behúňov nedokážeme ovplyvniť umiestnenie daného vzoru na odstrihnutom kuse. Pri strihané behúňov môže dôjsť k miernej odchýlke od pravého uhla, či dĺžky a to rádovo v milimetroch. * Tolerancia rozmerov podľa normy ČSN P CEN / TS 14159 je 1%, ale snažíme sa vždy rezať presne :)

Ak žiadate o posunutie termínu odoslaní koberce o dlhšie ako 14 dní od objednania, je to možné, ale v tomto prípade požadujeme platbu bankovým prevodom vopred.

Právo odstúpenia od zmluvy:

5. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

V súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka (ČR) má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí (postačí odoslať 14. deň lehoty). Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru od predajcu ku kupujúcemu. V súlade s § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 znáša spotrebiteľ pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl. náklady spojené s vrátením tovaru. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, lebo zákon túto možnosť neuvádza.

Možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní zakladá § 1829 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, pričom sa jedná o úpravu patriacej k špeciálnym ustanovením, ktoré možno, v súlade s § 1810 Občianskeho zákonníka, použiť iba v prípade zmlúv uzatváraných medzi podnikateľom a spotrebiteľom (osobou konajú mimo podnikateľskej činnosti, podľa § 419 občianskeho zákonníka).

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru má byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy (e-malem - viz. príloha v poslednom e-mailu, telefonicky, písomne ​​alebo osobne). Pokiaľ nedôjde k vráteniu tovaru kupujúcim najneskôr 14 deň po odoslaní odstúpenia od kúpnej zmluvy a ani k potvrdeniu o preukázateľnom odoslaní tovaru späť k predávajúcemu, má sa za to, že toto odstúpenie od kúpnej zmluvy je neplatné, kupujúci už naďalej nežiada od zmluvy odstúpiť a predávajúci týmto nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu zodpovedajúcu plnej kúpnej cene späť. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Vyplnený prejav vôle odošlite prosím mailom na obchod@koberce1.sk

 • Tovar doručte späť na vlastné náklady na adresu sídla firmy 739 91 Jablunkov Žihla 933, ČR a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

 • Tovar, ktorý budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, odporúčame vracať v pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) A s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť.

 • Peniaze za tovar a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru z internetového obchodu Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli doručené, alebo podľa dohody a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť všetky vynaložené prostriedky skôr, ako mu kupujúci predá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 • Ak bola znížená hodnota tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovaní tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti; tovar nie je kompletný, alebo bol poškodený) je kupujúci povinný preukázateľne chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch.

 • Pokiaľ boli predmetom uzavretej zmluvy služby a sa začalo s ich plnením, potom má kupujúci povinnosť uhradiť pomernú časť ceny za spotrebované služby, ak kupujúci od zmluvy odstúpil.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv

Kupujúci nie je ďalej oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy v zmysle ust. § 1837 Občianskeho zákonníka:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

 • Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na behúne a koberce na objednávku: Ide o tovar, ktorý bol špeciálne upravený, vyrobený a narezaný, na želanie kupujúceho a v tomto prípade sa jedná o tovar na zákazku.

 • Je nutné pamätať, že sa vzor na behúňa môže líšiť v závislosti od zvolenej šírke. U vzorovaných behúňov nedokážeme ovplyvniť umiestnenie daného vzoru na odstrihnutom kuse. Pri strihané behúňov môže dôjsť k miernej odchýlke od pravého uhla, či dĺžky a to rádovo v milimetroch. * Tolerancia rozmerov podľa normy ČSN P CEN / TS 14159 je 1%, ale snažíme sa vždy rezať presne :)

6. Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa/predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. Ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá), ak nebude u daného tovaru celkom jasne uvedené, že sa jedná o "mimoriadnu zľavu "alebo" akciu "alebo iné označenie podobného významu. Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých (posledných) troch číslic namiesto štyroch, zjavne nízka cena tovaru (napr. O 70% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé) a iné zrejmé chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

7. Práva z vadného plnenia a záruka

Kupujúci je pred prvým použitím povinný preštudovať návod na použitie či návod na obsluhu a prípadné záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym používaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady. Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti predávajúceho za vady začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Kupujúci je v súlade s § 2104 povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, a je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vystaviť potvrdenie v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.

8. Čas pre uplatnenie práv z vadného plnenia

Pri predaji spotrebného tovaru je stanovená doba pre uplatnenie práv z vadného plnenia v dĺžke trvania 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste, na jeho obale či reklame stanovená dlhšia. Ak je týmto spôsobom poskytovaná záruka dlhšia ako 24 mesiacov, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste alebo osobitnými obchodnými podmienkami, a ak nie je tak určené, uplatní sa na vzniknuté vady po uplynutí doby 24 mesiacov po prevzatí tovaru ustanovenia Občianskeho zákonníka o záruke za akosť. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Spotrebiteľ pri uplatnení práv zodpovednosti z vadného plnenia má tieto práva:

 • právo na bezplatnú opravu tovaru

 • právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti, pričom je toto právo možno uplatniť vtedy, ak je dodanie nového tovaru alebo jeho súčasti primeraným riešením reklamácie s ohľadom na povahu vady. Primeranosť sa pre tieto účely posudzuje napríklad tým, že chybu nemožno odstrániť opravou, alebo sa taká oprava javí ako finančne alebo časovo neekonomické riešenie. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti má spotrebiteľ aj vtedy, ak ide o vadu odstrániteľnú, avšak tovar nemožno pre opakovaný výskyt vady (po oprave - tj. ak sa vyskytne rovnaká chyba s rovnakými prejavmi celkom 3x a taká vada bola aspoň dvakrát opravená) alebo pre väčší počet vád riadne užívať.

 • Právo na odstúpenie od zmluvy - možno využiť vtedy, ak nie je možné vec opraviť a nie je možné ani dodania nového tovaru alebo výmena jeho súčasti (ak sú splnené podmienky tohto práva). Ďalej je možné toto právo využiť vtedy, ak má tovar väčší počet vád, alebo ho nemožno pre opakovaný výskyt vady po oprave riadne užívať.

Záručná doba a práva z nej vyplývajúce pre všetkých kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa uplatní v rozsahu, ktorý stanovuje konkrétny dovozca či výrobca. Ak nie je tak stanovené dovozcom alebo výrobcom, uplatní sa práva vyplývajúce zo záruky za akosť podľa § 2113 a nasl. Občianskeho zákonníka (ČR).

9. Reklamácia (Práva z vadného plnenia)

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 - tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim písomne nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie, ktoré zašle na e-mail spotrebiteľa o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie, ktoré zašle na e-mail spotrebiteľov o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo sa prejaví.

Reklamácia tovaru - sa v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Pokiaľ budete mať dotaz ohľadom stavu Vašej reklamácie, obráťte sa na infolinku +420 773 005 600, od Po do Pia, 8 - 15 hod. Alebo zašlite dotaz na email: obchod@koberce1.sk

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov nevyhnutne vynaložených k tomuto odstúpenie.

10. Ochrana osobných údajov

Tento internetový obchod sa zaväzuje k dodržiavaniu zákona číslo 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a informácií. Nami spravované osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu.

Pokiaľ nakupujete ako fyzická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko

 • Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru

 • Telefonické spojenie

 • Elektronickú adresu (e-mail)

Ak nakupujete ako právnická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:

 • Názov spoločnosti (obchodné meno)

 • Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru

 • IČO, DIČ

 • Telefonické spojenie

 • Elektronickú adresu (e-mail)

Vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracované Vaše osobné údaje. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom Vašej identifikácie ako kupujúceho, k realizácii a prevedenie nevyhnutných účtovných operácií a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s Vami. Nákupom v internetovom obchode www.koberce1.sk dávate súhlas s tým, že firma Lara Design s.r.o. môže odovzdávať osobné údaje svojich zákazníkov za účelom rozosielania obchodných oznámení, riadnej prepravy tovaru, poskytovaní spotrebiteľského úveru a obdobného účelu tretím osobám, a to poskytovateľom služieb rozosielky komerčnej komunikácii, služieb zákazníckej podpory a dopravcom. Inak zo strany spoločnosti Lara Design s.r.o. nedochádza k predávanie či prenajímanie osobných údajov v prospech tretej strany.

Nákupom v tomto internetovom obchode súhlasíte so:

 • spracovaním a zhromažďovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Lara Design s.r.o. na marketingové účely. Tento svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek bezplatne odvolať (požiadať o odstránenie niektorých svojich údajov, prípadne úplné odstránenie všetkých svojich údajov z databázy správcu), a to na e-maile: obchod@koberce1.sk

 • zasielaním obchodné ponuky na Vašu emailovú adresu, prípadne poštovú adresu či formou SMS správ. Odhlásenie z odoberania obchodných oznámení je možné na e-maile: obchod@koberce1.sk na zákazníckej linke internetového obchodu +420 773 005 60, od Po do Pia, 8 - 15 hod.

Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, doplnenie, má právo na ich blokáciu, môže žiadať spoločnosť Lara Design s.r.o. o vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu, a to všetko bezplatne na e-mailovej adrese: obchod@koberce1.sk. O následnom postupe bude kupujúci informovaný e-mailovou správou. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom emailu

 • Prihlásením k odberu noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy, za účelom rozosielanie obchodných oznámení. Ďalej potvrdzujete, že ste sa s týmito podmienkami oboznámili a že s nimi súhlasíte.

 • Prihlásením k odberu noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas so zasielaním obchodných oznámení na Vašu e-mailovú adresu.

 • Prihlásením k odberu noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy, beriete na vedomie, že môžete kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení. Odhlásiť sa z odberu noviniek (obchodných oznámení) môžete na emaile: obchod@koberce1.sk so žiadosťou o vyradenie.

 • Prihlásením k odberu noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas s tým, že správca osobných údajov môže osobné informácie tretím subjektom za účelom rozosielania obchodných oznámení. Týmito subjektmi sú výhradne poskytovatelia služieb rozosielky obchodných oznámení.

V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpis. www.adr.coi.cz